Asplöven Hockey Club - TK 2004-05  
           
   A-lag: Anders Aidanpää   Haparanda  
    Magnus Lehto   Haparanda  
           
   J20, A1, A2, Jan Öhman   Haparanda  
   B1, B2, C1, C2 Tervonen, Kaisa   Haparanda  
   D1, D2, HS: Petri Myllymäki   Haparanda  
    P.A. Ruona   Haparanda  
    Monika Rasimus   Haparanda